Tel: +381 11 3670 137

Fax: +381 11 3670 138

Email: office@mediolanuminvest.rs

srpski | english

Pretraga hartije:


· HOME · O NAMA · POSLOVANJE · USLUGE

ZASTUPANJE U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

KORPORATIVNI POSLOVI

PORTFOLIO MANAGEMENT

KONSALTING

PRIVATE BANKING

CUSTODY POSLOVI

PRIVATIZACIJA

KONSULTANTSKI POSLOVI U PRIVATIZACIONIM POSLOVIMA
· TRŽIŠNE INFORMACIJE · PROSPEKTI · VESTI · LINKOVI · KONTAKT · ZAŠTITA INVESTITORA


Portfolio managementInvestiranje u više hartija od vrednosti je kompleksan proces koji zahteva poznavanje kako tržišnih prilika na lokalnom tržištu kapitala, tako i poznavanje portfolio analize.

Svaka hartija od vrednosti ostvaruje određenu stopu prinosa i rizika. Mediolanum Invest a.d. svojim klijentima nudi usluge upravljanja portfolijom hartija od vrednosti.

Portfolio je zbir svih različitih vrsta ulaganja jednog klijenta, pri čemu sredstva mogu biti uložena u akcije, obveznice, udele u novčanim i investicionim fondovima, a u cilju diversifikovanja rizika i ostvarenja optimalnog profita.

Naši stručnjaci definisaće za Vas model ulaska u investiciju i izlaska iz jedne takve investicije, a sve u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i  Pravilima poslovanja Beogradske berze i Mediolanum Invest a.d.

Sama  strategija će biti definisana sa klijentom u zavisnosti od individualnih zahteva klijenta u vezi sa sklonostima ka riziku, raspoloživom vremenskom periodu investicije i očekivanim prinosom.

Prednost ulaganja u portfolio :

Ostvarivanje većeg prinosa od prinosa ostvarenog ulaganjem samo u              obveznice stare devizne štednje

Diversifikacija rizika

Stalno praćenje tržišnog kretanja

Profesionalno rukovodjenje investicijom

Rizik ulaganja u portfolio

 

Kod portfelja koji su garantovani bankarskom garancijom, rizik od negativnih kretanja na tržištu po klijenta je ograničen na iznos troškova koji je klijent platio u momentu zaključenja Ugovora, jer mu je glavnica garantovana u evrima.

Kod portfelja gde su zaključeni sa klijentom repo ugovori sa Mediolanum Invest-om rizik od negativnih kretanja na tržistu po klijentu je ograničen na iznos troškova koje je klijent platio u momentu zaključenja Ugovora. Glavnica mu je obezbedjena u dinarima.

Kod licnih portfelja rizik od negativnih kretanja na tržištu po klijenta je na strani klijenta. Kod ovakvih portfelja portfolio menadžer prati politiku ulaganja dogovorenu sa klijentom i aktivno učestvuje u praćenju trendova na tržištu optimizirajuci kako dobitke tako i potencijalne gubitke.

 Home | O nama | Poslovanje | Usluge | Tržišne informacije | Prospekti | Vesti | Linkovi | Kontakt | Zaštita investitora

© 2008-2023 Mediolanum Invest.